• Türkçe
 • English
Ders Kodu: 
THTR 332
Ders Tipi: 
Serbest Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders, mitlerin kültür içindeki işlevleri, kültürel değerleri ve kültürel değişimi etkileme ve yansıtma biçimleri konusunda bir farkındalık geliştirmek üzere tasarlanmıştır. Dersin hedefi mitlerin edebiyat, sinema ve tiyatroda farklı kullanımlarını örneklerle incelemektir.
Dersin İçeriği: 

Dünyanın bütün bölgelerinden mitolojik hikayeler ele alınarak, kültürel yapılara gore farklılıkları belirlenir. İkonografik yöntem kullanılarak, metin, film ve tiyatro oyunları mitsel şemalarla ilişkilendirilip çözümlenir.   Öğrenciler seçtikleri bir kültürün mitlerini analiz ederek, sunum yaparlar. Campbell’ın Kahramanın Sonsuz Yolculuğu ve Jung’un arketiplerle ilgili teorilerini kullanarak film ve oyun analizleri gerçekleştirirler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Özel Dosya
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev, B: Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Batı sanatının temelini oluşturan Antik Grek ve Roma Mitolojileri ile ikonografi hakkında bilgi ve fikir sahini olma. 2 1-2-3-4 A-B-C
Batı kültürünün tarihi ve kültür-sanat ile ilişkisinin tanınması.  1 1-2-3-4 A-B-C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Mitler hakkında ne biliyoruz?   Mirceau Eliade, “Mit nedir?”, Mitlerin Özellikleri. Om Yayınları, 2001.

Makalelerin bulunduğu ders dosyası.

2 Benzerlik ve farklılıklar: Mit ve Ritüel, Mit ve Tarih, Mit ve Hikaye, Mit ve Bilim, Mit ve Din Mirceau Eliade, Mitlerin Özellikleri.

Peter Heehs, “Myth, History, and Theory”,

Art Stawinski, “Truth in Myth and Science”, Robert A. Segal, “The Myth and Ritual Theory”,

3 Mit Teorileri Percy S. Cohen, “Theories of Myth” in Man, New Series, Vol. 4, No. 3 (Sep., 1969)
4 Yaratılış Mitleri (Kozmogoni)   Stuart McLean, “Stories and Cosmogonies: İmagining Creativity Beyond ‘Nature’ and ‘Culture’.
5 Yıkım ya da Yokoluş Mitleri (Eskataloji) S.B. Frost, “Eschatology and Myth”
6 Bir Analiz Yöntemi Olarak İkonografi ve İkonografi Tarihi Roelof Van Straten, “Panofsky and Iconclass”,

Botticelii’nin “Bahar” başlıklı resminin analiz edilmesi.

7 ARA SINAV  
8 Kahramanın Sonsuz Yolculuğu Joseph Campbell, “The Hero with a Thousand Faces. 2008.
9 Odysseus’un Yolculuğu-Telemakhos’un hikayesi. Odysseus, Homeros. İlk dört bölüm.
10 Jung’un Arketipleri ve Vogler Jung Psikolojisinin Ana Hatları, Frieda Fordham.
11 Sinemada Kahramanın Sonsuz Yolculuğu ve Jung’un Arketiplerinin İzdüşümleri Star Wars, A New Hope ve Matrix
12 Sunumlar  Seçilen filmlerin analizi
13 Sunumlar Seçilen filmlerin analizi.
14 Sunumlar. DEĞERLENDİRME Seçilen filmlerin analizi.

 

Kaynaklar

Ders Notu
 1.  Mitlerin Özellikleri, Mirecau Eliade, Om Yayınları, 2001
 2. Course Pack with critical Articles including “Myth, History, and Theory”, Peter Heehs, History and Theory, Vol. 33, NO.1 (Feb., 1994), “Truth in Myth and Science”, Art Stawinski in Dialogue and Universalism, NO. 1-2/2005,  “The Myth and Ritual Theory: An Overview, Robert A. Segal in The Journal of Jewish Thought and Philosophy, Vol. 6, “Stories and Cosmogonies: İmagining Creativity Beyond ‘Nature’ and ‘Culture’, Stuart McLean, Cultural Anthropology, Vol. 24, Issue 2, etc.
 3. The Hero with a Thousand Faces, Joseph Campbell. New World Library, (3. Baskı), 2008.
 4. Odysseus, Homeros. (Internette)
Diğer Kaynaklar
 1. The Greek Myths, Robert Graves. Middlesex: Penguin Books, 1962 (4. Baskı)
 2. Mitoloji ve İkonografi, Bedrettin Cömert. Ankara: DeKi Yayınları, 2006.
 3. Mesopotomian Myths, Henrietta McCall, London: British Museum Press, 2004.
 4. Mit ve Destan, Georges Dumezil. Çeviren: Ali Berktay. Istanbul: YKY, 2012.
 5. Tarihin Görgü Tanıkları, Peter Burke, Çeviren: Zeynep Yelçe. Istanbul: Kitap Yayınevi, 2003.
 6. Dünya Mitolojisi, Donna Rosenberg. Ankara: İmge Kİtabevi, 1998.
 7. Türk Mitolojisi, Bahattin Ögel. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1993.
 8. Ortadoğu Mitolojisi, S.H. Hooke. Ankara: İmge Kitabevi, 1993.
 9. Mitolojinin Kültürel Tarihi, Zeki Tez. Istanbul: Doruk Yayıncılık, 2008.
 10. Popol-Vuh. Maya-Kişelerin Kutsal Kitabı. Rafail Girard. Özetleyerek Çeviren: Suat Tahsuğ. Istanbul: Ruh ve Madde Yayınları. 1991.
 11. Sanatın Mitolojisi, İsmail Gezgin. Istanbul: Sel Yayıncılık, 2008.
 12. İlkel Mitoloji/Tanrının Maskeleri. Joseph Campbell. Çeviren: Kudret Emiroğlu. Ankara: İmge Kitabevi, 1995 (2nd Edition)
 13. Kahramanın Sonsuz Yolculuğu, Joseph Campbell. Çeviren: Sabri Gürses. Istanbul: Kabalcı Yayınevi, 2000.
 14. Rüyalar Masallar Mitoslar, Erich Fromm. Çevirenler: Aydın Arıtan, Kaan H. Ökten. Istanbul: Arıtan Yayınevi, 1995.
 15. Jung Psikolojisinin Ana Hatları, Frieda Fordham. Çeviren: Aslan Yalçıner. Istanbul: Say Kitap Pazarlama, 1983.
 16. Minyatürlerle Osmanlı-İslam Mitologyası, Metin And. Istanbul: YKY, 2010.
 17. İkonoloji/İmaj, Metin, İdeoloji, W.J.T. Mitchell. Çeviren: Hüsamettin Aslan. Istanbul: Paradigma Yayıncılık, 2005.

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar Belgeseller, Film DVD’leri (Star Wars, Matrix vs.)

 

Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 2 20
Ödev 2 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İnsanlık tarihinin toplumsal, ekonomik, siyasal ve özellikle de kültürel mirası ile bağlantı kurma becerisi       *  
2 Tiyatro ve oyunculuk alanında tarihsel birikim ve deneyimi tanıma ve bu birikim ve deneyime eleştirel olarak yaklaşabilme, yorumlama ve kullanma becerisi   *      
3 Tiyatro ve oyunculuk alanında yaratıcı fikir, proje,gösterim,performans, vb. tasarım becerisi          
4 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, insan ve toplum odaklı, kültürel duyarlılığı olan proje, gösterim, performans, vb. önerileri geliştirme becerisi       *  
5 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki sanatsal yaratım sürecini tanımlayabilme, bu süreci ayrıntılı olarak, söz  ya da yazı ile betimleyebilme becerisi.       *  
6 Disiplinlerarası çalışmalarda, özümsemiş oldukları bilgi ve becerileri, uygulama sürecinde kullanabilme becerisi.          
7 Edinilmiş bilgi ve deneyimler arasında bağlantı kurarak ele aldığı malzemeyi yaratıcı bir biçimde yorumlama becerisi.       *  
8 Oyunculuk alanında, ses ve beden olarak enstrümanının mutlak egemenliğine sahip olabilme becerisi.          
9 Oyunculuk alanında, düşünce biçimi, ruhsal dünyası ile toplumun düşünme ve duyumsama biçimi arasındaki ilişkiyi görebilme, tanımlayabilme ve bunlardan yararlanarak enstrümanının ifadesini geliştirebilme becerisi.       *  
10 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki tasarımlarını çağdaş oyunculuk ve tiyatronun ilke ve gelişmelerini kullanarak, oyunculuk performansına aktarabilme becerisi.          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlikler Etkinlikler Süresi
(Saat)
Toplam
(İş Yükü)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ödevler/çeviri çalışmaları 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama 8 2 16
Ara sınavlar 1 4 4
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 4 4
Toplam İş Yükü     150
Toplam İş Yükü / 30     5
Dersin AKTS (ECTS) Kredisi     5