• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ART 308
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Yardımcıları: 
Dersin Amacı: 
Dersin amacı öğrencilere, sosyal bilimlerin medya, iletişim, kültür çalışmaları gibi pek çok alanında temel bir bilgi ve dayanak niteliği taşıyan çağdaş kültür kuramlarının en temel olanlarını öğretmek, bunlara temel hazırlayan sosyal ve siyasal yapıları anlatmak ve kuramları oluşturan düşünür ve kuramcıları tanıtmaktır.
Dersin İçeriği: 

Ders farklı kültür tanımlarının ve biçimlerinin öğrenilmesi, kuramın ne olduğunun anlaşılması ve kronolojik olarak seçilmiş kültür kuramcılarının önde gelenlerinin ve onların öğretilerinin incelenmesini içerir. Ders birbirini izleyen 2 yarıyıldan oluşur. 1. Yarıyılda ayrıca Batı çağdaş kuramlarına zemin oluşturan toplumsal, düşünsel ve politik güçlerin gelişim süreci ele alınır. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Modern ve sonrası döneme ilişkin düşünce tarihinin kilit olaylarını bilmesi beklenir. 1,2,5,9 1,2,3 A,C
2) İlgili döneme ait toplumsal ve entelektüel gelişmelerin kültürel düşünceye etkileri hakkında yorum yapabilmesi istenir. 6,11 1,2,3 A,C
3) Çağdaş kültür kuramcıları, düşünür ve araştırmacılarını tanıması beklenir. 10,11 1,2,3 A,C
4) Kültür tanım ve kuramlarının farklı perspektiflerle varılan yorumlarına hakim olması istenir. 8,11,12 1,2,3 A,C
5) Kültür ve toplum, kültür ve siyaset, kültür ve kent yaşamı ve kültür ve küreselleşme bağlantıları hakkında bilgi sahibi olması gerekir. 4,7 1,2,3 A,C

 

Dersin Akışı

 

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma Ve Giriş  
2 Kültür nedir? Kuram Nedir? Kültüre Kuramsal Yaklaşımlar (İdealist Felsefede Kültür x Marksist Felsefede Kültür) Okuma ödevi. Ders anlatımı. Tartışma.
3 İdealist Felsefede Kültür: Hegel

Temel Kavramlar: Tin (Geist), Diyalektik Mantık, Hakikat, Fenomenoloji

Okuma ödevi. Ders anlatımı. Tartışma.
4 Materyalist Felsefede Kültür: Marx

Temel Kavramlar: Materyalist Tarih Anlayışı, İdeoloji, Altyapı- Üstyapı, Üretim İlişkileri, Yabancılaşma, Meta fetişizmi

Okuma ödevi. Ders anlatımı. Tartışma.
5 Batı Marksizminde İdeoloji olarak Kültür-1 (Benjamin)

Temel Kavramlar: Aura / Benjamin

Okuma ödevi. Ders anlatımı. Tartışma. Örnek çalışma.
6 Batı Marksizmi’nde İdeoloji olarak Kültür-2 (Gramsci, Althusser, Habermas)

Temel Kavramlar: Hegemonya, / Gramsci; Devletin İdeolojik Aygıtları / Althusser; Kamusal Alan / Habermas

Okuma ödevi. Ders anlatımı. Tartışma. Örnek çalışma.
7 Ara sınav-1 Yazılı sınav.
8 Yapısalcılık ve Semiyotik Kültür Analizi

Saussure ve Barthes: Dilbilimden Yapısalcılığa

Temel Kavramlar: Dil-Söz / Saussure, Mit, Yazar biçimli-Okur biçimli metin / Barthes

Okuma ödevi. Ders anlatımı. Tartışma. Örnek çalışma.
9 Postyapısal Dönüş

Temel Kavramlar: Söylem, İktidar, Panoptikon / Foucault

Okuma ödevi. Ders anlatımı. Tartışma. Örnek çalışma.
10 Kültürel Çalışmalar Geleneği-1

Farklı Kültürel Tanımlar

Temel Kavramlar: Kültür, Halk Kültürü, Kitle Toplumu ve Kitle Kültürü, Seçkinci Kültürelciler, Aşağı Kültür ya da Varoş kültürü, İşçi Sınıfı Kültürü, Popüler Kültür

Okuma ödevi. Ders anlatımı. Tartışma.
11 Ara Sınav-2 Yazılı sınav.
12 Kültürel Çalışmalar Geleneği-2

Kültürel Çalışmaların Yaygınlaşması, Kültürel Bağımlılık ve Küreselleşme Parantezi

Temel Kavramlar: Kodlama-Kodaçımı / Hall, S.; Alt Kültür/ Hebdige, D.

Okuma ödevi. Ders anlatımı. Tartışma.
13 Kültür, Yapı, Faillik: Sentez Girişimi – Bourdieu

Temel Kavramlar: Kültürel Sermaye, Habitus, Alan / Bourdieu

Okuma ödevi. Ders anlatımı. Tartışma. Örnek çalışma.
14 Dersin genel özeti ve değerlendirme Yazılı sınav.

 

Kaynaklar

 

 

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar Smith, P. (2007) Kültürel Kuram, İstanbul: Babil Yayınları

Erdoğan, İ. ve Alemdar K. (2010) Öteki Kuram  

Güngör, N. (2011) İletişim Kuramlar Yaklaşımlar

Bozkurt, N. (2000) Sanat ve Estetik Kuramları

 

Materyal Paylaşımı

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler Seçilen kaynaklardan haftalık bazda okuma parçaları verilmektedir. Öğrenciler derse, parçaları okumuş notlar almış olarak gelmeli, tartışmaya katılmalı, pop-quiz’lere hazır olmalıdır. Katılım ve quiz notları yılsonu değerlendirmesine girmektedir.
Sınavlar Ara Sınav (2), Quiz ve Final

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 2 20
Ders içi Faaliyet 1 10
Ödev 10 1,5
Final 1 35
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   35
Yıl içinin Başarıya Oranı   65
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sanat Yönetimi ve sanat alanlarında disiplinlerarası bir bakışaçısına sahip olup, kavram ve terimlerle ilgili bilgi sahibidir.         X  
2 Görsel Sanatlar ve Sahne Sanatları alanlarında akım, sanatçılar, üslupları, kullanılan malzemeler; konu ve teknik özellikler hakkında bilgi sahibidir.         X  
3 Kültür sektörünün oyuncuları hakkında bilgi sahibidir.         X  
4 Sanat, sanat yapıtı, sanatçı, izleyici, eleştirmen ve koleksiyoner arasındaki ilişkiyi tanımlar ve yürütür.         X  
5 İşletmecilikle ilgili temel bilgilere sahiptir ve sanat yönetimi ile ilişkilendirebilir.       X    
6 Takım çalışmasının bilincindedir ve Sanat kurumlarında sanat yöneticiliği, küratörlük ve diğer organizasyonel konumlarda aktif görev alır.       X    
7 Sanat kurumlarında çalışanların (galeri, müze, sanat kurumları ve festival organizasyonlarında çalışanlar)  görevlerini ve karşılaşabilecekleri sorunlarla ilgili bilgi sahibidir. Yönetici olarak onların arasındaki ilişkiler konusunda kilit öneme sahiptir.         X  
8 Yerel ve uluslararası platformlarda üretilen ve sergilenen yapıtları takip eder. Yeniliklere açıktır ve bunları kendi alan ve projelerine uyarlayabilir.         X  
9 Alanıyla ilgili temel sorunları tanır ve bu sorunlara ihtiyaç duyulan güncel çözümleri getirme konusunda bilgi sahibidir.         X  
10 Zaman ve mekan bağlamında yeni projeler oluşturabilecek niteliktedir. Kolektif olarak planlama ve uygulama yaparak somut çıktılar elde eder.         X  
11 Sanat üretimine yönelik yeni oluşumları değerlendirir ve bunları kültürel ve ekonomik anlamda yapılandırır.         x  
12 Tanıtım ve halklailişkiler alanlarındaki temel bilgilere sahiptir ve bu bilgileri kullanır.     X      
13 Araştırma yöntemleri,  belgeleme ve arşivleme açısından bilgi sahibidir.       X    
14 Kültür endüstirisi alanında yazılı kontrat ve anlaşmaların şekli, içeriği ve hukuki yaptırımları konusunda bilgi sahibidir.   X        
15 Telif hakları, satış gelirleri, bütçe ve bütçe açığı hesaplama yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.   x        

AKTS İş Yükü Tablosu

 

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84
Ara Sınav 1 5     5
Ödev (Konularla ilgili raporlar, araştırma-sunum) 10 1 10
Final 1 13 13
Toplam İş Yükü     154
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,16
Dersin AKTS Kredisi     6

 

3