• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ACMA235
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Dersin amacı öğrencilere, sosyal bilimlerin medya, iletişim, kültür çalışmaları gibi pek çok alanında temel bir bilgi ve dayanak niteliği taşıyan çağdaş kültür kuramlarının en temel olanlarını öğretmek, bunlara temel hazırlayan sosyal ve siyasal yapıları anlatmak ve kuramları oluşturan düşünür ve kuramcıları tanıtmaktır.
Dersin İçeriği: 

Ders farklı kültür tanımlarının ve biçimlerinin öğrenilmesi, kuramın ne olduğunun anlaşılması ve kronolojik olarak seçilmiş kültür kuramcılarının önde gelenlerinin ve onların öğretilerinin incelenmesini içerir. Ders birbirini izleyen 2 yarıyıldan oluşur. 1. Yarıyılda ayrıca Batı çağdaş kuramlarına zemin oluşturan toplumsal, düşünsel ve politik güçlerin gelişim süreci ele alınır. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Modern ve sonrası döneme ilişkin düşünce tarihinin kilit olaylarını bilmesi beklenir. 1,2,5,9 1,2,3 A,C
2) İlgili döneme ait toplumsal ve entelektüel gelişmelerin kültürel düşünceye etkileri hakkında yorum yapabilmesi istenir. 6,11 1,2,3 A,C
3) Çağdaş kültür kuramcıları, düşünür ve araştırmacılarını tanıması beklenir. 10,11 1,2,3 A,C
4) Kültür tanım ve kuramlarının farklı perspektiflerle varılan yorumlarına hakim olması istenir. 8,11,12 1,2,3 A,C
5) Kültür ve toplum, kültür ve siyaset, kültür ve kent yaşamı ve kültür ve küreselleşme bağlantıları hakkında bilgi sahibi olması gerekir. 4,7 1,2,3 A,C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma Ve Giriş  
2 Kültür nedir? Kuram Nedir? Kültüre Kuramsal Yaklaşımlar (İdealist Felsefede Kültür x Marksist Felsefede Kültür)  
3 İdealist Felsefede Kültür: Hegel

Temel Kavramlar: Tin (Geist), Diyalektik Mantık, Hakikat, Fenomenoloji

 
4 Materyalist Felsefede Kültür: Marx

Temel Kavramlar: Materyalist Tarih Anlayışı, İdeoloji, Altyapı- Üstyapı, Üretim İlişkileri, Yabancılaşma, Meta fetişizmi

 
5 Batı Marksizminde İdeoloji olarak Kültür-1 (Benjamin)

Temel Kavramlar: Aura / Benjamin

 
6 Batı Marksizmi’nde İdeoloji olarak Kültür-2 (Gramsci, Althusser, Habermas)

Temel Kavramlar: Hegemonya, / Gramsci; Devletin İdeolojik Aygıtları / Althusser; Kamusal Alan / Habermas

 
7 Ara sınav-1  
8 Yapısalcılık ve Semiyotik Kültür Analizi

Saussure ve Barthes: Dilbilimden Yapısalcılığa

Temel Kavramlar: Dil-Söz / Saussure, Mit, Yazar biçimli-Okur biçimli metin / Barthes

 
9 Postyapısal Dönüş

Temel Kavramlar: Söylem, İktidar, Panoptikon / Foucault

 
10 Kültürel Çalışmalar Geleneği-1

Farklı Kültürel Tanımlar

Temel Kavramlar: Kültür, Halk Kültürü, Kitle Toplumu ve Kitle Kültürü, Seçkinci Kültürelciler, Aşağı Kültür ya da Varoş kültürü, İşçi Sınıfı Kültürü, Popüler Kültür

 
11 Ara Sınav-2  
12 Kültürel Çalışmalar Geleneği-2

Kültürel Çalışmaların Yaygınlaşması, Kültürel Bağımlılık ve Küreselleşme Parantezi

Temel Kavramlar: Kodlama-Kodaçımı / Hall, S.; Alt Kültür/ Hebdige, D.

 
13 Kültür, Yapı, Faillik: Sentez Girişimi – Bourdieu

Temel Kavramlar: Kültürel Sermaye, Habitus, Alan / Bourdieu

 
14 Dersin genel özeti ve değerlendirme  

 

Kaynaklar

Ders Notu  
Diğer Kaynaklar
  1. Smith, P. (2007) Kültürel Kuram, İstanbul: Babil Yayınları
  2. Erdoğan, İ. ve Alemdar K. (2010) Öteki Kuram  
  3. Güngör, N. (2011) İletişim Kuramlar Yaklaşımlar
  4. Bozkurt, N. (2000) Sanat ve Estetik Kuramları

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler Seçilen kaynaklardan haftalık bazda okuma parçaları verilmektedir. Öğrenciler derse, parçaları okumuş notlar almış olarak gelmeli, tartışmaya katılmalı, pop-quiz’lere hazır olmalıdır. Katılım ve quiz notları yılsonu değerlendirmesine girmektedir.
Sınavlar Ara Sınav (2), Quiz ve Final

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 2 20
Ders içi Faaliyet 1 10
Ödev 10 1,5
Final 1 35
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   35
Yıl içinin Başarıya Oranı   65
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat Yönetimi ve sanat alanlarında disiplinlerarası bir bakışaçısına sahip olup, kavram ve terimlerle ilgili bilgi sahibidir.         x
2 Görsel Sanatlar ve Sahne Sanatları alanlarında akım, sanatçılar, üslupları, kullanılan malzemeler; konu ve teknik özellikler hakkında bilgi sahibidir.         x
3 Kültür sektörünün oyuncuları hakkında bilgi sahibidir.         x
4 Sanat, sanat yapıtı, sanatçı, izleyici, eleştirmen ve koleksiyoner arasındaki ilişkiyi tanımlar ve yürütür.         x
5 İşletmecilikle ilgili temel bilgilere sahiptir ve sanat yönetimi ile ilişkilendirebilir.       X  
6 Takım çalışmasının bilincindedir ve Sanat kurumlarında sanat yöneticiliği, küratörlük ve diğer organizasyonel konumlarda aktif görev alır.       X  
7 Sanat kurumlarında çalışanların (galeri, müze, sanat kurumları ve festival organizasyonlarında çalışanlar)  görevlerini ve karşılaşabilecekleri sorunlarla ilgili bilgi sahibidir. Yönetici olarak onların arasındaki ilişkiler konusunda kilit öneme sahiptir.         X
8 Yerel ve uluslararası platformlarda üretilen ve sergilenen yapıtları takip eder. Yeniliklere açıktır ve bunları kendi alan ve projelerine uyarlayabilir.         X
9 Alanıyla ilgili temel sorunları tanır ve bu sorunlara ihtiyaç duyulan güncel çözümleri getirme konusunda bilgi sahibidir.         X
10 Zaman ve mekan bağlamında yeni projeler oluşturabilecek niteliktedir. Kolektif olarak planlama ve uygulama yaparak somut çıktılar elde eder.         X
11 Sanat üretimine yönelik yeni oluşumları değerlendirir ve bunları kültürel ve ekonomik anlamda yapılandırır.         x
12 Tanıtım ve halklailişkiler alanlarındaki temel bilgilere sahiptir ve bu bilgileri kullanır.     x    
13 Araştırma yöntemleri,  belgeleme ve arşivleme açısından bilgi sahibidir.       x  
14 Kültür endüstirisi alanında yazılı kontrat ve anlaşmaların şekli, içeriği ve hukuki yaptırımları konusunda bilgi sahibidir.   x      
15 Telif hakları, satış gelirleri, bütçe ve bütçe açığı hesaplama yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.   x      

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 9 126
Ara Sınav 2 1 2
Ödev (Konularla ilgili raporlar, araştırma-sunum) 2 15 30
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü     209
Toplam İş Yükü / 25 (s)     8,36
Dersin AKTS Kredisi     8