• Türkçe
 • English
Ders Kodu: 
ART 104
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Yardımcıları: 
Dersin Amacı: 
Sanat sosyolojisi dersinde öğrenci, sanatın doğal bir nesne olmayıp sosyal bir niteleme olduğunu anlar, sanatçı nitelemesinin sosyal süreçler ve birimlerle, ajanlarla olan ilişkisi bağlamında her toplumsal mekanda sosyal bir kategori olarak nasıl kendi ayırt edici varlık alanını oluşturduğu hakkındaki farkındalık düzeyini geliştirir. Toplumsal bağlam içinde, estetik değerleri, sanat ve sanatçı nitelemesini karşılaştırmalı olarak anlar ve ifade eder.
Dersin İçeriği: 

İlk aşamada sanat sosyolojisinin temel ilgi alanı, metodu ve temel yaklaşımlar tartışılmaktadır. Sanatın sosyolojik perspektif açısından  olgusal özellikleri, sanat ve sanatçının toplumsal koşullar bağlamında değişen konumu, statüsü, anlamı, rolü ve toplumsal evrim sürecinde sanat nitelemesi ve estetik değerler irdelenmektedir  ve sanat nitelemesinde estetik değerlerle diğer sosyal kurumlar arası (ekonomi, siyaset,din , vb gibi) ilişkiye bakılmaktadır. Sanatın evrenselliği sorunsalı tartışılmakta ve bu çerçevede literatürdeki belli başlı teoriler incelenmektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
 1. Sanata ve sosyolojiye ait temel kavramlar üzerine tartışılabilmesi
  1,2,3 A,C
 1. Sosyo-kültürel ilişkileri sanat ve sanatçı bağlamında değerlendirilebilmesi
  1,2,3 A,C
 1. Sanatın toplumsal bellek bağlamındaki öneminin kavranması
  1,2,3 A,C
 1. Toplumsal yapı unsurlarının analiz edilebilmesi
  1,2,3 A,C
 1. Sanat Toplum Bilimini her türlü sanatsal uğraşıda eleştirel bir yaklaşım olarak kullanılabilmesi
  1,2,3 A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, bilgilendirme  
2 Sanat ve toplumun tanımlanması ve tartışılması

 

 
3 Toplumsal yapı ve toplumsal kurumlar  
4 Bir toplumsal kurum olarak sanat  
5 Toplum ve Sanat İlişkisi: İktidar  
6 Toplum ve Sanat İlişkisi: II.Dünya Savaşı Sırasında Sanat  
7 Toplum ve Sanat İlişkisi: Kitle Kültürü ve Kültür Endüstrisi  
 

8

 

 

ARA SINAV  
9 Tüketim toplumu, tüketim kültürü ve sanatsal açılımlar  
10 Kamusal alan ve kamusal sanat tartışmaları  
11 Sanat ve toplumsal cinsiyet tartışmaları  
12 Feminist sanat yaklaşımları ve temsiliyet  
13 Sanatın Ulaşılabilirliği  
14 Öğrenci sunumları  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu
 1. ARMAĞAN, İbrahim; Toplumsal Yapı Bilim ve Sanat, Ege Ü. GSF Yayınları, İzmir,1992
 2. BOTTOMORE, T.B; Toplumbilim, Çev:Ünsal Öskay, Der Yayınları, İstanbul,2000
 3. BAUMAN, Zygmunt; Sosyolojik Düşünmek, Çev:Abdullah Yılmaz, Ayrıntı Yayınları, İstanbul,2010
 4. DURKHEIM, Emile; Sosyolojik Metodun Kuralları,Çev:Enver Aytekin, Sosyal Yayınlar, İstanbul,1994
 5. ERİNÇ, M. Sıtkı; Sanat Sosyolojisine Giriş, Ütopya YAYINLARI, Ankara, 2008
 6. FISCHER, Ernst; Sanatın Gerekliliği, Çev: Prof. Dr. Cevat Çapan, V Yayınları,Ankara, 1993
 7. MARSHALL, Gordon; Sosyoloji Sözlüğü, Çeviren: Osman Akınhay; Derya Kömürcü, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 1999
Diğer Kaynaklar  

1-A. Antmen (Ed.). Sanat/Cinsiyet, İletişim Yayınları, İstanbul, 2010.

2-A. Darbel, P. Bourdieu. Sanat Sevdası, Metis Yayınları, İstanbul, 2011.

3-B.F. Dellaloğlu. Frankfurt Okulu'nda Sanat ve Toplum, Say Yayınları, İstanbul, 2007.

4-L. J.D. Wacquant, P. Bourdieu. Düşünümsel Bir Antropoloji İçin Cevaplar, İletişim Yayınları, İstanbul, 2013.

5-M. De Certeau. Gündelik Hayatın Keşfi I, Dost, Ankara, 2009.

6-M. Horkheimer, T. W. Adorno. Aydınlanmanın Diyalektiği, Kabalcı, İstanbul, 2010.

7-W. Benjamin. Pasajlar, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2013.

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Ödevler 3 10
Final Sunumu 1 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sanat Yönetimi ve sanat alanlarında disiplinler arası bir bakış açısına sahip olup, kavram ve terimlerle ilgili bilgi sahibidir.         x  
2 Plastik Sanatlar, Müzik ve Sahne Sanatları alanlarında akım, sanatçılar, üslupları, kullanılan malzemeler; konu ve teknik özellikler hakkında bilgi sahibidir.     X      
3 Kültür sektörünün oyuncuları hakkında bilgi sahibidir.     x      
4 Sanat , sanat yapıtı, sanatçı, izleyici, eleştirmen ve koleksiyoner arasındaki ilişkiyi tanımlar ve yürütür.     X      
5 İşletmecilikle ilgili temel bilgilere sahiptir ve sanat yönetimi ile ilişkilendirebilir. x          
6 Takım çalışmasının bilincindedir ve Sanat kurumlarında sanat yöneticiliği, küratörlük ve diğer organizasyonel konumlarda aktif görev alır.   x        
7 Sanat kurumlarında çalışanların görevlerini ve karşılaşabilecekleri sorunlarla ilgili bilgi sahibidir. Yönetici olarak onların arasındaki ilişkiler konusunda kilit öneme sahiptir.   x        
8 Yerel ve uluslararası platformlarda üretilen ve sergilenen yapıtları takip eder. Yeniliklere açıktır ve bunları kendi alan ve projelerine uyarlayabilir.         x  
9 Alanıyla ilgili temel sorunları tanır ve bu sorunlara ihtiyaç duyulan güncel çözümleri getirme konusunda bilgi sahibidir.     x      
10 Zaman ve mekan bağlamında yeni projeler oluşturabilecek niteliktedir. Kolektif olarak planlama ve uygulama yaparak somut çıktılar elde eder. x          
11 Sanat üretimine yönelik yeni oluşumları değerlendirir ve bunları kültürel ve ekonomik anlamda yapılandırır.       X    
12 Tanıtım ve halkla ilişkiler alanlarındaki temel bilgilere sahiptir ve bu bilgileri kullanır.         x  
13 Araştırma yöntemleri,  belgeleme ve arşivleme açısından bilgi sahibidir. x          
14 Kültür endüstrisi alanında yazılı kontrat ve anlaşmaların şekli, içeriği ve hukuki yaptırımları konusunda bilgi sahibidir. x          
15 Telif hakları, satış gelirleri, bütçe ve bütçe açığı hesaplama yöntemleri konusunda bilgi sahibidir. x          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Ara Sınav 2 6 12
Ödevler (Raporlar) 2 3 6
 

Final

1 3 3
Toplam İş Yükü     133
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,32
Dersin AKTS Kredisi     5

 

1