• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ART 203
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
1. Ders, öğrencileri kültür kurumlarında ve kültür ve sanat etkinliklerinde yönetici ve düzenleyici olarak üstlenecekleri rol hakkında bilgi sahibi yapmayı amaçlayan bir giriş dersidir. 2. 2. Derste Türkiye’de kültür ve sanat alanının özellikleri ve devletin kültür politikası, tarihsel arkaplan, kamu ve özel sektörün işleyişi aktarılır; bu koşullar içinde kültür ve sanat yöneticilerinin yeri, görevleri, sorumlulukları hakkında bilgi verilir. 3. Derste öğrencilerin mevcut durumun değerlendirilmesi ve sorunlara yönelik farklı bakış açıları geliştirebilmeleri hedeflenir.
Dersin İçeriği: 

Derste Türkiye’de kültür kurumlarının geçmişi ve Osmanlı modernleşmesinden başlayarak Cumhuriyet dönemi kültür politikalarının oluşum süreci anlatılır. Bugünün kültür politikalarının temelini oluşturan ilkeler, Kültür Bakanlığı’nın görevleri, yerel yönetimlerin sanat ve kültür alanındaki sorumlulukları, işleyiş, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin sanat faaliyetleri, sanata finansman olanakları öğretilir. Öğrenciler Türkiye gündemindeki kültür sanat olaylarını izlemeye yönlendirilir, önemli olaylar örnek vakalar olarak ele alınır, tartışılır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Tartışma, 3: Araştırma.
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Ödev C: Sunum.

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Dönem sonunda öğrenci Türkiye’de devletin kültür politikası ve bunun tarihsel geçmişini öğrenmiştir.   1,2,3 A,C
2) Türkiye’de kültür endüstrisinin temel dinamikleri ve kültür ekonomisinin genel tablosu hakkında bilgi sahibidir.   1,2,3 A,C
3) TC Kültür Bakanlığı’nın görevleri, işleyişi, ana hatlarıyla yasal mevzuatı bilir.   1,2,3 A,C
4) Yerel yönetimlerin kültür sanat alanındaki sorumluluklarını ve faaliyetlerini bilir.   1,2,3 A,C
5) Özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının kültür sanat alanındaki faaliyetleri hakkında bilgi sahibidir.   1,2,3 A,C
6) Bir kültür yöneticisi olarak Türkiye’de kamu ya da özel sektörde üstleneceği rol, sorumluluklar ve olanaklar hakkında fikir sahibidir.   1,2,3 A,C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma Ve Giriş.  
2 Kültür ve sanat politikaları ve yönetimi kavramları.  
3 Geç Osmanlı’da Batılılaşma/Avrupalılaşma ve kültür kurumlarının rolü.  
4 Cumhuriyet döneminde modernleşme projesi, kültürel dönüşüm ve sanatın rolü. Sanatçı inisiyatifinin sanat yönetimine etkileri.  
5 Yaratıcı kent kavramının ortaya çıkışı ve kültür yönetimi.  
6 Yerel yönetimler ve kültür yönetimi.  
7 Kültür – sanat varlıkları ve dünyasını düzenleyen yasa ve düzenlemeler.  
8 Ara sınav  
9 Özel sektör ve kültür dünyasındaki yeri. Kültür yönetimine etkileri.  
10 STK’lar ve kültür sanat yönetimi. Konuk konuşmacı.  
11 Sunum  
12 Sunum  
13 Sunum  
14 Sunum  

 

Kaynaklar

Ders Notu  
Temel Kaynaklar
  1. Ada S. İnce, A; Türkiye’de Kültür Politikalarına Giriş, Bilgi Üni. Yayınları, 2009
  2. Çelik, Abdurrahman, Kültür Endüstrisi, Literatür Yayınları, 2011
  3. Bozdoğan, Sibel, Modernizm ve Ulusun İnşası, Metis Yayınları, 2002.
  4. Sanat Dünyamız Dergisi, Sayı 89.
  5. www.kultur.gov.tr
  6. http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm
  7. http://www.culturalpolicies.net/web/index.php
Diğer Kaynaklar Baynes, Ken, Toplumda Sanat, Yapı Kredi Yayınları, 2004.

2. Bozdoğan S., Kasaba R.,: Türkiye’de Modernleşme ve Ulusal Kimlik, Tarih Vakfı Y., 2005.

3. Eagleton Terry, The Idea of Culture, Blackwell Publishers, 2000.

4. Kongar, Emre, Kültür Üzerine, Remzi Kitabevi, 2008.

5. Kültür Girişimi, Türkiye’de Kültür Politikaları, İKSV Y., 2006.

6. Topuz, Hıfzı, Dünyada ve Türkiye’de Kültür Politikaları, Adam Yayınları 1998.

7. Ünsal Deniz, İstanbul Kültür ve Sanat Sektörü, Bilgi Üni. Yayınları, 2011.

8. Williams, Raymond, “The Analysis of Culture”, Cultural Theory and Popular Culture A Reader, ed. Storey, John, Prentice Hall, 1998.

9. Yardımcı, Sibel, Kentsel Değişim ve Festivalizm: Küreselleşen İstanbul’da Bienal, İletişim Yayınları

10. Kültür Politikaları ve Yönetimi Yıllık 2009, Bilgi Üniversitesi Yay.

11. Kültür Politikaları ve Yönetimi Yıllık 2011, Bilgi Üniversitesi Yay.

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler Araştırma ödevi; ödev, öğrenci tarafından PPT sunum olarak tüm sınıfa sunulur.
Sınavlar Ara Sınav, Final.

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Sunum 2 40
Ödev 2 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat Yönetimi ve sanat alanlarında disiplinlerarası bir bakışaçısına sahip olup, kavram ve terimlerle ilgili bilgi sahibidir.         x
2 Görsel Sanatlar ve Sahne Sanatları alanlarında akım, sanatçılar, üslupları, kullanılan malzemeler; konu ve teknik özellikler hakkında bilgi sahibidir.          
3 Kültür sektörünün oyuncuları hakkında bilgi sahibidir.         x
4 Sanat , sanat yapıtı, sanatçı, izleyici, eleştirmen ve koleksiyoner arasındaki ilişkiyi tanımlar ve yürütür.         x
5 İşletmecilikle ilgili temel bilgilere sahiptir ve sanat yönetimi ile ilişkilendirebilir.         x
6 Takım çalışmasının bilincindedir ve Sanat kurumlarında sanat yöneticiliği, küratörlük ve diğer organizasyonel konumlarda aktif görev alır.     x    
7 Sanat kurumlarında çalışanların (galeri, müze, sanat kurumları ve festival organizasyonlarında çalışanlar)  görevlerini ve karşılaşabilecekleri sorunlarla ilgili bilgi sahibidir. Yönetici olarak onların arasındaki ilişkiler konusunda kilit öneme sahiptir.         x
8 Yerel ve uluslararası platformlarda üretilen ve sergilenen yapıtları takip eder.Yeniliklere açıktır ve bunları kendi alan ve projelerine uyarlayabilir.       x  
9 Alanıyla ilgili temel sorunları tanır ve bu sorunlara ihtiyaç duyulan güncel çözümleri getirme konusunda bilgi sahibidir.         x
10 Zaman ve mekan bağlamında yeni projeler oluşturabilecek niteliktedir. Kolektif olarak planlama ve uygulama yaparak somut çıktılar elde eder.       x  
11 Sanat üretimine yönelik yeni oluşumları değerlendirir ve bunları kültürel ve ekonomik anlamda yapılandırır.         x
12 Tanıtım ve halklailişkiler alanlarındaki temel bilgilere sahiptir ve bu bilgileri kullanır.       x  
13 Araştırma yöntemleri,  belgeleme ve arşivleme açısından bilgi sahibidir.       x  
14 Kültür endüstirisi alanında yazılı kontrat ve anlaşmaların şekli, içeriği ve hukuki yaptırımları konusunda bilgi sahibidir.     x    
15 Telif hakları, satış gelirleri, bütçe ve bütçe açığı hesaplama yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.     x    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Ara Sınav (İlki sınav, ikinci sunum) 2 6 12
Ödev 1 2 2
Final 1 5 5
Toplam İş Yükü     131
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,24
Dersin AKTS Kredisi     5

 

2