• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ART 254
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Sanatta belgelendirme ve arşivleme günümüz koşullarında sanatçıların, galerilerin, müze ve koleksiyonların tüm belge ve görsel arşivlerinin uygun koşullarda belgelendirilmesi ve saklanması sürecine ilişkindir. Veriler nasıl arşivlenir, ne gibi yöntemlerle dijitalize edilir, somut dosyalar hangi koşullarda saklanır, arşive eklenirken nasıl bir numaralandırma sistemi kurgulanır, arşiv ve belgelendirme aşamaları gerçekleştirildikten sonra verilerin saklanacağı fiziki deponun koşulları ve dijital ortam koşullarının aktarılacağı bilgisi derste tartışılır.
Dersin İçeriği: 

Uygarlık sürecinde bilgi kavramının gelişimi ve bilgiye verilen öneme paralel olarak artan belge üretiminin, hem belge hem de bilginin yönetilme zorunluluğunu ortaya çıkarması anlatılacaktır. Derste bu süreçler anlatıldıktan sonra bir belgeleme alanı olarak sanat ve oluşturduğu bilgi merkezleri (müze, galeri, sanat arşivleri) incelenecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
A.Görsel malzemeler eşliğinde konuların anlatılması, B.soru ve cevaplar
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Sınav ve Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Bilginin toplumsallaşma süreçleri ile sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişi ve dijital kültürün oluşumunu ve bu değişim sürecinin arşive olan etkilerini kavraması gerekir.      
2) Belge yönetimi ile bilgi yönetimi arasındaki bağlantı ve farklılıkları analiz edebilmesi istenir.      
3) Veri, Enformasyon, Bilgi ilişkisini kurabilmesi gerekir.      
4) Bir belgeleme alanı olarak sanatın kullanımı hakkında bilgi sahibi olması ve belge yönetiminin temel prensiplerini sanat kurumlarında uygulayabilmesi beklenir.      

Dersin Akışı

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Arşivciliğin Toplumsal Tarihi   
2 Bilgi Toplumuna Geçiş  
3 Bilgi Hiyerarşisi (Veri, Enformasyon, Bilgi İlişkisi)  
4 Bilgi Yönetimi  
5 Belge Yönetimi   
6 Dijitalleşme ve Dijital Kültür   
7 Ara Sınav   
8 Dijital Kültür ve Bilgi-Belge Yönetimi İlişkisi  
9 Görsel İşitsel Arşiv Malzemeleri, Görsel İşitsel Arşiv

Malzemelerinin Pazarlanması (Reklam- Halkla İlişkiler İlişkisi)

 
10 Bir Belgeleme Alanı Olarak Sanat ve Sanat Belgeleme

Uzmanları

 
11 Sanat Bilgi Merkezleri (Müze, Galeri, Sanat Arşivleri) ve Müze

Bilgi Yönetimi İlişkisi)

 
12 Öğrenci Sunumları  
13 Öğrenci Sunumları  
14 Öğrenci Sunumları  

Kaynaklar

 

KAYNAKLAR
Ders Notu 1)Burke, P. (2001). Gutenberg’den Diderot’ya: Bilginin toplumsal tarihi.

(Mete Tunçay, Çev.). İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları

2) Drucker, P. (1995). Değişim Çağının Yönetimi, Z.Dicleli (çev.),

İstanbul:Henkel Yayınları.

3) Külcü, Ö. (2018). Bilgi Kuramı ve Bilgi Yönetimi. İstanbul: Hiper

Yayın

Diğer Kaynaklar 1) Külcü, Özgür. “Batı’da Aydınlanma Süreci ve Bu Süreçte Belge ve

Arşivler I: Aydınlanmanın Başlangıcından Fransız Devrimine”,Türk

Kütüphaneciliği Dergisi, Cilt:16, Sayı:4, 2002, ss.421-440

2) Külcü, Özgür. “Batı’da Aydınlanma Süreci ve Bu Süreçte Belge ve

Arşivler II: Fransız Devrimi ve Arşivciliğe Etkisi”,Türk Kütüphaneciliği

Dergisi, Cilt:17, Sayı: 1, 2003, ss.7-21

Materyal Paylaşımı

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar   
Ödevler Ödev
Sınavlar Ara sınav

Değerlendirme Sistemi

 

 
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Ödev 1 20
Final 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sanat Yönetimi ve sanat alanlarında disiplinler arası bir bakış açısına sahip olup, kavram ve terimlerle ilgili bilgi sahibidir.         x  
2 Görsel Sanatlar ve Sahne Sanatları alanlarında akım, sanatçılar, üslupları, kullanılan malzemeler; konu ve teknik özellikler hakkında bilgi sahibidir.         x  
3 Kültür sektörünün oyuncuları hakkında bilgi sahibidir.   x        
4 Sanat , sanat yapıtı, sanatçı, izleyici, eleştirmen ve koleksiyoner arasındaki ilişkiyi tanımlar ve yürütür.       x      
5 İşletmecilikle ilgili temel bilgilere sahiptir ve sanat yönetimi ile ilişkilendirebilir. X          
6 Takım çalışmasının bilincindedir ve Sanat kurumlarında sanat yöneticiliği, küratörlük ve diğer organizasyonel konumlarda aktif görev alır.   X        
7 Sanat kurumlarında çalışanların (galeri, müze, sanat kurumları ve festival organizasyonlarında çalışanlar)  görevlerini ve karşılaşabilecekleri sorunlarla ilgili bilgi sahibidir. Yönetici olarak onların arasındaki ilişkiler konusunda kilit öneme sahiptir.     X      
8 Yerel ve uluslararası platformlarda üretilen ve sergilenen yapıtları takip eder. Yeniliklere açıktır ve bunları kendi alan ve projelerine uyarlayabilir.          
9 Alanıyla ilgili temel sorunları tanır ve bu sorunlara ihtiyaç duyulan güncel çözümleri getirme konusunda bilgi sahibidir.          
10 Zaman ve mekan bağlamında yeni projeler oluşturabilecek niteliktedir. Kolektif olarak planlama ve uygulama yaparak somut çıktılar elde eder.       X    
11 Sanat üretimine yönelik yeni oluşumları değerlendirir ve bunları kültürel ve ekonomik anlamda yapılandırır.         X  
12 Tanıtım ve halkla ilişkiler alanlarındaki temel bilgilere sahiptir ve bu bilgileri kullanır.   X        
13 Araştırma yöntemleri,  belgeleme ve arşivleme açısından bilgi sahibidir.     x      
14 Kültür endüstirisi alanında yazılı kontrat ve anlaşmaların şekli, içeriği ve hukuki yaptırımları konusunda bilgi sahibidir. X          
15 Telif hakları, satış gelirleri, bütçe ve bütçe açığı hesaplama yöntemleri konusunda bilgi sahibidir. X          

AKTS İş Yükü Tablosu

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     128
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,12
Dersin AKTS Kredisi     5
Hiçbiri