• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
THTR 383
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencinin bir tema hakkındaki fikrinin bir sahne yapıtı haline nasıl dönüşebileceğinin kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği: 

Seminer, reji, dramaturji, oyunculuk kuramlarını birbiriyle ilişkili bağlamda incelemeyi ve reji uygulamaları tasarlamayı içermektedir. Seminerde, yirminci yüzyılın önemli tiyatro yönetmenlerinin tiyatroya, oyuncu performansına ve sahnelemeye yönelik yenilikçi düşünceleri ve reji uygulamaları ele alınacak, tiyatronun gelişimi ve düşünsel temelleri bu noktadan bakılarak tartışılacaktır. Yönetmen tiyatrosu, yorumlama, yeniden yazım, klasik oyunların çağdaş yorumu gibi kavramların ne olduğu kuramsal ve uygulamalı çalışmaların bir parçası olarak seminerde yer alacaktır. Öğrenciler, metin ve sahne dramaturjisi yapma, metni yorumlama, reji tasarlama, reji defteri hazırlama, kuramsal sunuşlar yapma yoluyla tiyatroda düşünsel arka planın önemini kavrayacak, reji ve dramaturji konusunu çeşitli yönleriyle tartışacak, bilgi ve deneyim birikimi edineceklerdir. Seminerde klasik oyunlardan ve gerçekçi dramatik oyunlardan örneklerle çalışılacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Uygulama 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Geleneksel oyunların günümüzde sahneye yönelik metin ve sahne dramaturjisi stratejileri oluşturmanın yöntemsel kazanımı. 3 1,2,3 A,B
Fikre dramatik nitelik kazandırma yetisinin kazanımı.

 

7 1,2,3 A,B
Metinde kavrananların uygulamaya dökülmesi.

 

6 1,2,3 A,B

 

Dersin Akışı

HAFTA TARİH İÇERİK NOTLAR
1

 

 

24 Eylül 2021  

Tanıtım

 
2

 

 

1 Ekim Medea Euripides ve Medea Franca Rame karşılaştırma yorumlama ve yönetmen tiyatrosu üzerine anlatım. Yorumlama ve yeniden yazım arasındaki fark

Sunuş konularının seçimi

 

Medea okuması-  reji çalışmasına giriş

 

.
3

 

 

8 Ekim Medea okuması- reji çalışmasına giriş devam. Yorumlama olanakları. Bugün ne ifade ediyor?

Teessür ev- Koma tiyatro

 

 
4

 

 

15 Ekim Medea okuması- reji çalışmasına giriş devam.

Sunuş

 
5

 

 

22 Ekim Medea okuması- reji çalışmasına giriş devam.

Sunuş

.
 

6

 

 

5 Kasım  

Medea okuması- reji çalışmasına giriş devam.

Sunuş

 
7

 

 

 

 

12 Kasım ARASINAV- Ödev: reji çalışmaları ödev olarak gelecek. (40)

Sınav: 1.Sunuş konularından soru. (20)

           2.Prometeus/ Persler/Elektra/ oyunlarından birini seçerek reji ön raporu hazırlama (40)

 
8

 

 

19 Kasım Matmazel Julie, metin çözümlemesi, dramaturji çalışması.

Sunuş

 
9

 

 

26 Kasım Hedda Gabler metin çözümlemesi, dramaturji çalışması.

Sunuş

 
 

10

3 Aralık  

Martı, metin çözümlemesi, dramaturji çalışması.

Sunuş

 
 

11

10 Aralık  

Üç oyun için reji çalışması: Öğrenciler oyunlardan birini seçerek reji çalışmasına hazır gelir. Her oyun için bir saat ortak çalışma yapılır. Herkes birbirinin yaratıcı reji düşüncesinden haberdar olur.

Sunuş

 
 

12

17 Aralık Üç oyun için reji çalışması devam. Reji defteri oluşturma giriş.

Sunuş

 

 
 

13

24 Aralık Üç oyun için reji çalışması devam. Reji defteri oluşturma devam ve genel değerlendirme.

Sunuş.

Final sınavına hazırlık.

Final sınavında ödev: reji defteri gelecek.(50)

Sorular: sunuş konularından iki  soru. (50)

 

 
 

14

   

 

 

Kaynaklar

ÖĞRENCİNİN İZLEMESİ GEREKEN KAYNAKLAR

 

KURAMSAL KİTAP:

Özdemir Nutku, Tiyatro Yönetmeninin Çalışması, Eksik Parça Yay.

 

Ek Okumalar İçin Öneriler:

 

Total Theatre, A Critical Anthology, Edited by E.T. Kirby- A Dutton Paperback.

Aziz Çalışlar, 20.Yüzyılda Tiyatro- Mitos Boyut Yay.

Stanislavski-Reji Defteri- Mitos Boyut Yay.

B. Brecht- Tiyatro Çalışması- Mitos Boyut Yay.

Çehov ve Moskova Sanat Tiyatrosu- Mitos Boyut Yay.

Aziz Çalışlar, Yönetmen Peter Stein- Mitos Boyut Yay.

Giorgio Strehler, İnsanca Bir Tiyatro- Mitos Boyut Yay.

 

OYUNLAR:

Medea- Euripides, Metin Balay çevirisi, Mitos Boyut Yay.

Medea-Euripides, Ari Çokona çevirisi, İş Bankası Yay.

Medea- Franca Rame,

Teessür Ev- Ilgın Sönmez/Koma Tiyatro

Matmazel Julie- A.Strindberg

Hedda Gabler- H.İbsen

Martı-A.Çehov

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1            %20
Ödev (araştırma-pafta sunumu) 11 %5
Proje    
Laboratuar    
Arazi Çalışması    
Seminer ve Sunum    
Uygulama    
Diğer    
TOPLAM 12 %75
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 12 %75
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı        1            %25
TOPLAM 13             %100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İnsanlık tarihinin toplumsal, ekonomik, siyasal ve özellikle de kültürel mirası ile bağlantı kurma becerisi            
2 Tiyatro ve oyunculuk alanında tarihsel birikim ve deneyimi tanıma ve bu birikim ve deneyime eleştirel olarak yaklaşabilme, yorumlama ve kullanma becerisi            
3 Tiyatro ve oyunculuk alanında yaratıcı fikir, proje,gösterim,performans, vb. tasarım becerisi         *  
4 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, insan ve toplum odaklı, kültürel duyarlılığı olan proje, gösterim, performans, vb. önerileri geliştirme becerisi     *      
5 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki sanatsal yaratım sürecini tanımlayabilme, bu süreci ayrıntılı olarak, söz  ya da yazı ile betimleyebilme becerisi.   *        
6 Disiplinlerarası çalışmalarda, özümsemiş oldukları bilgi ve becerileri, uygulama sürecinde kullanabilme becerisi.       *    
7 Edinilmiş bilgi ve deneyimler arasında bağlantı kurarak ele aldığı malzemeyi yaratıcı bir biçimde yorumlama becerisi.       *    
8 Oyunculuk alanında, ses ve beden olarak enstrümanının mutlak egemenliğine sahip olabilme becerisi.            
9 Oyunculuk alanında, düşünce biçimi, ruhsal dünyası ile toplumun düşünme ve duyumsama biçimi arasındaki ilişkiyi görebilme, tanımlayabilme ve bunlardan yararlanarak enstrümanının ifadesini geliştirebilme becerisi.            
10 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki tasarımlarını çağdaş oyunculuk ve tiyatronun ilke ve gelişmelerini kullanarak, oyunculuk performansına aktarabilme becerisi.     *      

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler Etkinlikler Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 7 1 7
Ödevler/çeviri çalışmaları 0 0 0
Sunum/Seminer Hazırlama 0 0 0
Ara sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 4 4
Toplam İş Yükü     67
Toplam İş Yükü / 30     2,23
Dersin AKTS (ECTS) Kredisi     2

 

Hiçbiri